VoorNa
VoorNa

Thigh lift

What is a thigh lift?

Due to aging or weight loss, the inside and outside of the upper legs may weaken. Particularly people who have lost a lot of weight may get excess skin. This sometimes creates wrinkles that can make walking difficult. Often an operation is the only solution for removing the excess skin, sometimes also in combination with a liposuction treatment. The doctor looks together with you – in front of the mirror – what you can expect after such an operation. The skin quality does not change after this procedure, the contours do.

* The doctor determines whether the treatment is medically necessary. This treatment is exempt from health care in the sense of art. 11-1-g Law on Sales tax 1968.

De arts bepaalt of de behandeling medisch noodzakelijk is. Deze behandeling valt onder van omzetbelasting vrijgestelde gezondheidskundige verzorging in de zin van art. 11-1-g Wet op omzetbelasting 1968.

What are the advantages of a thigh lift?

  • Beautiful contours

  • More comfort while walking

  • Excess skin is no longer in the way

When am I suitable for a thigh lift?

You are eligible for a thigh lift if you have excess skin around the thighs that is difficult or impossible to get with a diet or exercise. The procedure is also suitable if, for example, you have excess skin after one or more pregnancies, for example, or if the elasticity has decreased due to age.

How does a thigh lift work?

The surgeon accurately determines how much skin needs to be removed. The surgeon makes a cut in the fold of the groin, loosens the skin under the underlying fat and muscle layers and removes the excess skin. Fat is regularly also sucked away. This procedure leaves a fairly large scar, but the surgeon ensures that this scar falls into the skin fold as much as possible. The treatment lasts an average of 2 hours and is done under anesthesia.

Consult

Tijdens het eerste consult bespreken we alle onderwerpen die met de behandeling te maken hebben. Zo gaan we het gesprek aan over wat u het meest stoort aan uw dijbeen en wat u hieraan zou willen veranderen. Ook komen de methodes en operatietechnieken aan bod. We onderzoeken welke het beste bij u past, welk resultaat u hierbij mag verwachten, wat de mogelijke risico’s van de ingreep zijn en hoe de nazorg eruitziet. U krijgt altijd een eerlijk advies en wordt op een duidelijke manier voorgelicht over de behandeling en de periode die daarop volgt.

Tijdens het eerste consult bekijkt de plastisch chirurg ook of u een geschikte kandidaat bent voor een dijbeenlift. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, medische achtergrond en eventueel medicijngebruik. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie, dan moet u hier minimaal een week voor de behandeling mee stoppen.

Wenst u overleg over uw medicatie, maak dit kenbaar. Wij plannen dan een (telefonisch) consult met de anesthesioloog.

What can I expect after a thigh lift

After the operation, the treated area will feel painful and you will experience a pulling and pressing feeling. It is normal to experience painful bruises, swollen skin and a fair feeling. Often this will disappear automatically after about two to six weeks.

You may go home if consciousness, breathing and blood pressure are stable. You must also have something eaten and drunk, you must be able to sit and walk and you must have peed. The doctor or the anesthetist will assess whether you can go home. Because you have undergone a medical procedure, you have to take into account that you feel less clear and fit than usual. We advise to go home under the guidance of an adult person and by car or a taxi. We do not recommend the use of public transport. The first 24 hours after the operation, an adult should stay with you. Do not drive a vehicle in the first 48 hours after surgery due to the after-effects of the anesthetic.

Do not drink alcohol during the first week after the procedure because of the after-effects of the anesthetic. Do it especially nice and quiet. Sports is allowed after 6 weeks if you feel well enough for this. We also advise you not to swim for the first 6 weeks or to go to the sauna.

Furthermore, keep the wound dry for 4 weeks unless the doctor has advised you otherwise. This means that you cannot fully get under the shower yet. You can possibly clean the untreated areas with a washcloth. Leave the patches until you are told differently during the checks so that the wound remains clean and can recover well.

A supply of oxygen-rich blood is very important in order to have a wound healed as nicely, quickly and as well as possible. That is why we recommend that anyone who carries out an operation in our practice should not smoke before the operation. The nicotine contained in cigarettes narrows the blood vessels, reducing blood flow to the wound. In addition, the smoke of tobacco contains carbon monoxide which causes the oxygen in the blood to be displaced. Finally, smoking also reduces your condition and weakens the immune system. All these factors cause complications in wound healing to occur more often in smokers than in non-smokers. It is recommended to stop smoking at least four weeks before an operation and to keep it for up to two weeks after treatment.

Verder adviseren wij:

  • De eerste 24 uur na de operatie dient er een volwassen persoon bij u te blijven

  • Bestuur in de eerste 48 uur na de operatie geen voertuig vanwege de nawerking van de narcose

  • Drink gedurende de eerste week na de ingreep geen alcohol vanwege de nawerking van de narcose

  • Sporten mag weer na 6 weken

  • Ga de eerste 6 weken niet zwemmen of naar de sauna

Roken en alcohol hebben een ongunstige werking op de genezing en het herstel – probeer dit even te laten.

Verder houdt u de wond droog gedurende 4 weken, tenzij de arts u anders heeft geadviseerd. U kunt dus nog niet volledig onder de douche gaan. U kunt eventueel met een washandje de onbehandelde zones schoonmaken. Laat de pleisters zitten totdat u tijdens de controles anders wordt verteld. Zo blijft de wond schoon en kan deze goed herstellen.

Roken

Om een wond zo mooi, snel en goed mogelijk te laten genezen, is de toevoer van zuurstofrijk bloed erg belangrijk. Daarom raden wij u aan om voor de operatie niet te roken. De nicotine in sigaretten  vernauwt de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar de wond vermindert.
Daarnaast bevat de rook van tabak koolmonoxide en dat zorgt dat de zuurstof in het bloed wordt verdrongen.
Ten slotte, roken zorgt ook dat uw conditie vermindert en het immuunsysteem wordt verzwakt.
Al deze factoren zorgen dat complicaties bij wondgenezing vaker voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. We raden u aan om minimaal vier weken voor een operatie te stoppen met roken en dit tot twee weken na de behandeling vol te houden.