Algemene voorwaarden

1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Praktijk Gabriëls en alle daaraan gekoppelde organisaties.

Behandelingsovereenkomst: alle door Praktijk Gabriëls met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

Cliënt: de wederpartij van Praktijk Gabriëls bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Praktijk Gabriëls worden uitgeoefend.

 

2. Uitzonderingen op Algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Praktijk Gabriëls daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4. Resultaten cosmetische behandeling

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt. 

Voor patiënten na een bariatrische ingreep geldt dat de kans bestaat dat het verliezen van lichaamsgewicht de conditie van uw huid dusdanig verslechterd heeft, dat een plastisch chirurgische correctie niet altijd het gewenste resultaat oplevert. U moet ervan uitgaan dat het vaak voorkomt dat meerdere operaties in hetzelfde gebied noodzakelijk zijn. Daarnaast is de kans op complicaties sterk verhoogd. Ook hiervoor zijn vaak meerdere operaties nodig. Vanwege de complexiteit vallen die niet onder onze garantievoorwaarden.

5. Uitvoering behandelovereenkomst

Praktijk Gabriëls zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen +van goed vakmanschap uitvoeren of laten uitvoeren. Praktijk Gabriëls heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Praktijk Gabriëls hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Praktijk Gabriels is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Praktijk Gabriëls door de cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Praktijk Gabriëls is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Praktijk Gabriëls zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal Praktijk Gabriëls (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en / of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Praktijk Gabriëls is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Bij verzuim van een laser-, injectables- of huidverbeteringbehandeling wordt een bedrag van 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Consultafspraken die 24 uur of korter en behandelafspraken die 2 werkdagen of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd (geannuleerd) of wanneer de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt, kunnen door Praktijk Gabriëls bij de cliënt kosten, à 35 euro, in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Praktijk Gabriëls tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van cliënten, die een via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Praktijk Gabriëls zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Praktijk Gabriëls; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist, vertrek van een behandelaar, arts of specialist, ziekte in het medisch team, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Praktijk Gabriëls afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Praktijk Gabriëls  haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Praktijk Gabriëls nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Praktijk Gabriëls  opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Praktijk Gabriëls op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Praktijk Gabriëls slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Praktijk Gabriëls als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de consultent / arts / plastisch chirurg / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Praktijk Gabriëls te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Praktijk Gabriëls gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Praktijk Gabriëls of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

13. Betaling van de behandeling

Betaling van een ingreep dient gedeeltelijk vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Het restant bedrag wordt met pin of contant op de dag van de ingreep, voorafgaand aan de ingreep voldaan. Of 1 week voor de ingreep d.m.v. overschrijving op de rekening van Praktijk Gabriëls. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. Praktijk Gabriëls heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Praktijk Gabriëls heeft gedaan. Uitzonderingen zijn de niet medische behandelingen als bijvoorbeeld; injectables, huidverzorging, e.d. Deze behandelingen worden per keer direct na de behandeling betaald.

14. Aanbetaling en opschorting behandeling

Pas nadat aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Praktijk Gabriëls heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan Praktijk Gabriëls heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

15. In gebreke blijven van betaling

Door het feit dat Praktijk Gabriëls op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

16. Rente na in gebreke blijven van betaling

De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen Praktijk Gabriëls rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 1%. Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

17. Vordering van betalingen

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Praktijk Gabriëls te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang Praktijk Gabriëls zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Praktijk Gabriëls de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Praktijk Gabriëls derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door Praktijk Gabriëls gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Praktijk Gabriëls gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

18. Prijswijzigingen

Praktijk Gabriëls behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

19. Verrekening

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Praktijk Gabriëls op goede gronden wordt bestreden.

20. Aansprakelijkheid van Praktijk Gabriëls

De aansprakelijkheid van Praktijk Gabriëls, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Praktijk Gabriëls beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut / plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

21. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Praktijk Gabriëls aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering)

22. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening

Praktijk Gabriëls aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

23. Afhandeling klachten

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent / arts/ therapeut/ plastisch chirurg / behandelaar / specialist ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Gabriëls.  Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (9 maanden na de ingreep) schriftelijk bij Praktijk Gabriëls te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Praktijk Gabriëls de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

24. Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Praktijk Gabriëls  de medisch specialist is geen contractant. Praktijk Gabriëls behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

25. Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Praktijk Gabriëls is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Praktijk Gabriëls, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Praktijk Gabriëls haar kantoor heeft.